English    收藏捷通    联系我们
中国免费直拨电话:95040383596  
会员账号
密码
注册成为会员>>

联系电话:(312)808-1234
图文传真:(312)842-0188
电子邮件:jinnexpress@yahoo.com
从中国免费直拨:95040383596
公司地址:
2519 S Halsted St Chicago, IL 60608 U.S.A.

 
  JINN EXPRESS (捷通快递) >> 文件下载

部分快递物品包装操作指南


自5月30日起执行

JINN EXPRESS (捷通快递) [2016.05.21-21:43]

下载:20160530包装要求.docx [18K]

 
     
捷通快递旗下网站: track.jinnexpress.com CopyRight 2006-2013 jinnexpress.com, All Right Reserved Powered by Neoman