English    收藏捷通    联系我们
中国免费直拨电话:95040383596  
会员账号
密码
注册成为会员>>

联系电话:(312)808-1234
图文传真:(312)842-0188
电子邮件:jinnexpress@yahoo.com
从中国免费直拨:95040383596
公司地址:
2519 S Halsted St Chicago, IL 60608 U.S.A.

 
  JINN EXPRESS (捷通快递) >> 文件下载

2016年6月29日价格更新


自2016年6月29日起施行

JINN EXPRESS (捷通快递) [2016.06.29-13:51]

下载:捷通快递价格20160629.xlsx [14K]

 
     
捷通快递旗下网站: track.jinnexpress.com CopyRight 2006-2013 jinnexpress.com, All Right Reserved Powered by Neoman